Popis

Museologica literaria 2017 – Zborník príspevkov z vedeckej konferencie 15. júna 2017 v Banskej Bystrici / zost. Soňa Šváčová, autori Marianna Bárdiová, Radovan
Blaho, Adriana Brázdová, Ján Dolák, Dana Hučková, Gabriella Jarábik, Ľuboš Kačírek,
Mišo A. Kováč, Jarmila Kováčová, Daša Lofajová, Augustín Maťovčík, Barbora Nosková,
Mária Rapošová, Sylvia Siposová, Soňa Šváčová, Eva Urbanová ; recenzenti Daniel
Hupko, Martin Braxatoris ; grafická úprava Peter Valach. – Banská Bystrica : Štátna
vedecká knižnica ; Zväz múzeí na Slovensku, 2017. – ISBN 978-80-89388-76-9.

Publikácia zameraná na otázky teórie a praxe literárno-múzejnej a hudobno-
-múzejnej problematiky na Slovensku. Teoretické referáty sa orientujú na ukotvenie v kontinuite i v bazálnych východiskách k problematike, praxeologické príspevky riešia aplikovanie teórie v podmienkach konkrétnych múzeí.

Komentáre

komentárov

Total Views: 88 ,