Naše poslanie

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici je štátnou kultúrnou a vedecko-informačnou inštitúciou zameranou na knižničnú, bibliografickú, výskumnú, vzdelávaciu, vydavateľskú a  kultúrno-výchovnú činnosť.

Od roku 2001 je ku knižnici organizačne pričlenené Literárne a hudobné múzeum, čím sa činnosť knižnice rozšírila o zberateľskú a odbornú činnosť litrárno-múzejnú a hudobno-múzejnú.

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

  • je koordinačným, výskumným, metodickým, vzdelávacím, poradenským a štatistickým pracoviskom knižničného systému,
  • zhromažďuje, odborne spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje univerzálny knižničný fond, predovšetkým  však odborné knižničné dokumenty domáceho a  zahraničného pôvodu, ako aj špeciálne technické dokumenty,
  • poskytuje základné a špeciálne knižnično-informačné služby podporujúce rozvoj vedy, techniky, kultúry a vzdelávania,
  • je pracoviskom medziknižničnej výpožičnej služby a medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby,
  • je konzervačnou knižnicou Slovenskej republiky, získava a uchováva povinné výtlačky v  zmysle zákona č. 212/1997 Z.z. a jeho doplnení zákonom č. 182/2000 Z.z. a 535/2003 Z.z. o povinných výtlačkoch periodických a neperiodických publikácií,
  • spolupracuje na budovaní súborného katalógu slovenských knižníc,
  • zúčastňuje sa na tvorbe slovenskej národnej bibliografie,
  • koordinuje tvorbu bibliografie vedných odborov, utvára a sprístupňuje ich databázy,
  • výsledky odbornej a vedecko-výskumnej činnosti prezentuje prostredníctvom vlastnej edičnej, publikačnej a propagačnej činnosti,
  • zabezpečuje a uskutočňuje vedecké, odborné, vzdelávacie a kultúrno-výchovné podujatia súvisiace s predmetom jej činnosti.

Vzdelanie

Kultúra

História

Spojte sa s nami

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici je na sociálnych sietach

Total Views: 1960 ,