Smernica o slobodnom prístupe k informáciám

Smernica č.1/2020 Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici o postupe pri sprístupňovaní informácií v súlade so zákonom NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií).

Dokument – formát PDF

Prilohy – formát PDF


Zriaďovacia listina Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici

formát PDF

Establishment document of the State Scientific Library in Banská Bystrica

format PDF


Rozhodnutie MK SR o zmene a doplnení zriaďovacej listiny ŠVK v Banskej Bystrici.

formát PDF


Knižničný poriadok ŠVK v Banskej Bystrici (platný od 15. 09. 2023)

Cenník služieb ŠVK v Banskej Bystrici (platný od 15. 09. 2023)


Organizačná štruktúra a dodatok č. 2 k organizačnému poriadku Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici (platný od 01. 01. 2024).

Organizačná štruktúra platná od 1.1.2024

dodatok č. 1 k organizačnému poriadku platný od 22.2.2024


Zásady poskytovania dokumentov prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby

formát PDF


Ponúkaný majetok štátu

https://www.ropk.sk


Správy o činnosti ŠVK

Správa o činnosti za rok 2023

Správa o činnosti za rok 2022

Správa o činnosti za rok 2021

Správa o činnosti za rok 2020

Správa o činnosti za rok 2019

Správa o činnosti za rok 2018

Správa o činnosti za rok 2017

Správa o činnosti za rok 2016

Správa o činnosti za rok 2015

Výročná správa za rok 2014 č.MK-1176/2015-340/1436
Výročná správa za rok 2013 č.MK-165/2014-340/525
Výročná správa za rok 2012 č.MK-619/2013-340/2562
Výročná správa za rok 2011 č.MK-473/2012-103/1970
Výročná správa za rok 2010 č.MK-329/2011-103/4606
Výročná správa za rok 2009 č.MK-264/2010-103/1909
Výročná správa za rok 2008 č.MK-1760/2009-102/1110
Výročná správa za rok 2007 č.MK-541/2008-102/1447
Výročná správa za rok 2006 č.MK-985/2007-102/1566
Výročná správa za rok 2005 č.MK-903/2006-700/1684
Výročná správa za rok 2004 č.MK-2143/2005-700/3797
Výročná správa za rok 2003 č.MK-1086/2004-700
Výročná správa za rok 2002
Výročná správa za rok 2001


Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky vydalo pre Štátnu vedeckú knižnicu v Banskej Bystrici , Lazovná 9, 975 51 Banská Bystrica IČO: 35987006 (príspevková organizácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky) Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj. Platnosť osvedčenia je šesť rokov od jeho vydania.

Osvedčenie za rok 2022(formát PDF)

Osvedčenie za rok 2016(formát PDF)

Osvedčenie za rok 2010(formát PDF)


Nové knihy vo fonde

Novinky vo fonde ŠVK BB v mesiaci Júl 2024


Objednávky na nákup kníh, časopisov, hudobnín a video a audiovizuálych fondov

Objednávky za rok 2024
Objednávky za rok 2023
Objednávky za rok 2022
Objednávky za rok 2021
Objednávky za rok 2020
Objednávky za rok 2019
Objednávky za rok 2018
Objednávky za rok 2017
Objednávky za rok 2016
Objednávky za rok 2015
Objednávky za rok 2014
Objednávky za rok 2013
Objednávky za rok 2012
Objednávky za rok 2011


Zverejnenie objednávok na nákup služieb a tovarov

Objednávky od roku 2014
Objednávky za rok 2012 – 2013
Objednávky za rok 2011


Centrálna evidencia nehnuteľného majetku

Centrálna evidencia nehnuteľného majetku


Zverejnenie dodávateľských faktúr

Faktúry za rok 2024
Faktúry za rok 2023
Faktúry za rok 2022
Faktúry za rok 2021
Faktúry za rok 2020
Faktúry za rok 2019
Faktúry za rok 2018
Faktúry za rok 2017
Faktúry za rok 2016
Faktúry za rok 2015
Faktúry za rok 2014
Faktúry za rok 2013
Faktúry za rok 2012


Cenové výmery

Cenový výmer 1/2022 Cenový výmer 2/2022

Cenový výmer 1/2021 Cenový výmer 2/2021 Cenový výmer 3/2021 Cenový výmer 4/2021 Cenový výmer 5/2021 Cenový výmer 6/2021 Cenový výmer 7/2021 Cenový výmer 8/2021 Cenový výmer 9/2021

Cenový výmer 1/2020 Cenový výmer 2/2020

Cenový výmer 1/2018

Cenový výmer 1/2017

Cenový výmer 1/2015

Cenový výmer 1/2014

Cenový výmer 2/2013

Cenový výmer 1/2013


Kód ISIL – Projekt

Kód ISIL


Kontrakty

Kontrakt č. MK-3345/2024-332/1114 na rok 2024
Kontrakt č. MK-3177/2023-421/2221 na rok 2023
Kontrakt č. MK-1906/2020-421/22771 na rok 2022
Kontrakt č. MK-1906/2020-421/22771 na rok 2021
Dodatok č.1 ku kontraktu č. MK-1906/2020-421/22771 na rok 2021

Kontrakt č. MK-5902/2019-421/19545 na rok 2020
Dodatok č.1 ku kontraktu č. MK-5902/2019-421/19545 na rok 2020
Dodatok č.2 ku kontraktu č. MK-5902/2019-421/19545 na rok 2020

Ministerstvo kultúry kontrakt zverejnilo dňa 30.12.2019 na svojej stránke, http://www.culture.gov.sk/organizacie-ministerstva/kontrakty/rok-2020-363.html , o čom nás informovalo e-mailom z 30.12.2019

Kontrakt č. MK – 5492/2018-421/17446 na rok 2019

Kontrakt č. MK – 4859/2017-341/17170 na rok 2018

Kontrakt č. MK – 3749/2016-341/14388 na rok 2017

Kontrakt č. MK – 1895/2015-340/16459 na rok 2016

Kontrakt č. MK – 961/2014-340/18880 na rok 2015

Kontrakt č. MK – 619/2013-340/19695 na rok 2014

Kontrakt č. MK – 473/2012-103/16 299 na rok 2013

Kontrakt č. MK – 329/2011-103/17 483 na rok 2012

Dodatok č. 1 ku Kontraktu č. MK – 329/2011-103/17 483 na rok 2012

Kontrakt č. MK – 264/2010 – 103/17246 na rok 2011

Kontrakty MKCR SR na rok 2011

Kontrakt č. MK – 13833/2005/700/33797 na rok 2006
Kontrakt č. MK – 13833/2005/700/33797 na rok 2006 – Prílohy


Zmluvy rezortu MK SR – Centrálny register zmlúv


SMERNICA – Akčný plán boja proti korupcii

formát PDF

SMERNICA O POSTUPE PRI PODÁVANÍ, PREVEROVANÍ A EVIDOVANÍ PODNETOV ZAMESTNANCOV ŠVK V BANSKEJ BYSTRICI TÝKAJÚCICH SA OZNAMOVANIA PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

formát PDF

Total Views: 1979 ,