Oznámenie možno podať:

a) Písomne prostredníctvom pošty v zalepenej obálke so zreteľne viditeľným označením „PODNET“ na  korešpondenčnú adresu zodpovednej osoby: Adriana Barth, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná č. 9., 975 58 Banská Bystrica.

b) Osobne na sekretariáte riaditeľa – podateľňa v zalepenej obálke so zreteľne viditeľným označením „PODNET“.

c) Prostredníctvom elektronickej pošty 24 hodín denne na emailovú adresu [email protected] s viditeľným uvedením predmetu „PODNET“.

d) Ústne do zápisnice, v pracovných dňoch od 9.00 – 14.00 priamo zodpovednej osobe na adrese sídla knižnice uvedenej v bode 1a) článku 3.

e) Do podaného oznámenia môže nahliadať oprávnene len zodpovedná osoba a riaditeľ. To neplatí, ak nie je korešpondencia označená v súlade s  článkom3, bod           1a) a b).

f) Pokiaľ je podnet podľa čl. 3 bodu 1a) doručený inému organizačnému útvaru, je tento organizačný útvar povinný podnet postúpiť zodpovednej osobe.

Total Views: 332 ,