Pilotná prevádzka EDUROAM spustená Od 20.9. 2017

 

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici spustila pilotnú prevádzku projektu EDUROAM v rámci rozšírenia dátovej mobility akademickej a vedeckovýskumnej obce. Stala sa tak súčasťou celosvetovej siete s niekoľko tisíc členmi, ktorí túto službu bezplatne zabezpečujú. Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici sa tak zaradila k jedným z mála subjektov mimo akademický sektor, u ktorých je možné túto službu využívať. Cieľom projektu EDUROAM je umožniť študentom, vedeckým a akademickým pracovníkom pripojiť sa do počítačovej siete v inej inštitúcii s využitím užívateľského mena a hesla, ktoré používa v domovskej inštitúcií.

Pre viac informácií ako sa pripojiť prostredníctvom EDUROAM: https://cat.eduroam.org/?lang=sk


EDUROAM pilot service launched

On September 20th, 2017, the State Scientific Library in Banská Bystrica launched a preliminary version of the EDUROAM project designed to expand data mobility within the academic and scientific community. We now belong to a worldwide network of several thousand members who provide this service free of charge. We have thus become one of the few institutions outside the academic sector where this service can be used. The aim of the EDUROAM project is to enable students, scientists and academics to connect to a computer network in another institution using the username and password they use in their home institutions.

For more information on how to join EDUROAM click: https://www.facebook.com/


WiFi zóna pre používateľov knižnice je sprístupnená od 1. 10. 2012 na 1. poschodí v komunikačnom priestore pred Študovňou viazaných periodík. Po predložení platného čitateľského preukazu u konzultanta v Študovni viazaných periodík alebo u konzultantov v Bibliograficko-informačnom databázovom centre (na 2. poschodí) získa čitateľ prístupové heslo platné jeden deň. Pripojenie je obmedzené len na prezeranie internetových stránok. Sťahovanie veľkých súborov a ostatné služby internetu nie sú povolené.

Okrem toho majú návštevníci knižnice k dispozícii virtuálnu sieť, prostredníctvom ktorej sa môžu v študovniach pripájať vlastnými zariadeniami (notebook, PDA) na on-line katalóg slúžiaci na objednávanie kníh a prezeranie si knižničného fondu.

Služba je pre našich čitateľov bezplatná. Pre pripojenie je potrebné mať na sieťovej karte nastavený DHCP server určený na automatické prideľovanie IP adries.

Podrobnejšie informácie o technických parametroch pripojenia Vám poskytnú pracovníci knižnice.

Kontakt

Tel.: 048/47 107 11

e-mail: [email protected]

Total Views: 2 ,