Nahrávam Udalosti

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta, Katedra hudobnej kultúry usporiada v dňoch 24. – 26. októbra 2018 13. medzinárodné sympózium o zborovom speve „CANTUS CHORALIS SLOVACA 2018“ pod záštitou rektora UMB, doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD. v spolupráci s Pedagogickou fakultou UJEP v Ústí nad Labem ČR, Instytut edukaciji muzycznej Wydzial muziczny w Bydgoszcu PL, Univerzita Karlova Pedagogická fakulta v Prahe ČR, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, Katedra hudobnej kultúry.

CANTUS CHORALIS SLOVACA – 13. medzinárodné sympózium o zborovom speve konané v rámci Roku zborového spevu a 100. výročiu vzniku Československej republiky. Sympózium o zborovom speve sa koná od roku 1994, každý párny rok striedavo so sympóziom v Ústí nad Labem, Česká republika. Je orientované na slovenskú zborovú tvorbu, hudobných skladateľov, dirigentov, spevácke zbory, ako aj na významné osobnosti organizátorské a inštitúcie podporujúce rozvoj zborového spevu na Slovensku, hudobnú a vokálnu kultúru regionálneho, celoslovenského i medzinárodného významu. Ďalej na európske trendy v zborovom speve a zahraničné aktivity národov Európskej únie v oblasti zborového spevu. Sprievodnými aktivitami sympózia sú vokálne koncerty domácich alebo zahraničných speváckych zborov, prípadne premiéry diel slovenských autorov.
Cieľom 13. medzinárodného sympózia CANTUS CHORALIS SLOVACA je získanie nových pohľadov a názorov, odborných poznatkov z histórie a súčasnosti zborového spevu, nadviazanie neformálnych priateľských kontaktov medzi dirigentmi, hudobnými skladateľmi, hudobnými vedcami a hudobnými pedagógmi z rôznych krajín Európy, výmena a prezentácia zborovej literatúry, zvukových médií a skúseností v práci so speváckymi telesami. Medzinárodné sympózium sa teší záujmu širokej odbornej i kultúrnej verejnosti. Tento ročník je zameraný na Kontexty európskeho zborového umenia, zborovej tvorby a vokálnej kultúry, na postavenie v hudobnej kultúre súčasnosti novom Miléniu so zameraním na dirigentov, repertoár, činnosť, organizácie, súťaže, ocenenia, významné osobnosti v oblasti zborového spevu, (skladateľov, dirigentov a hudobné telesá). Program sympózia zahŕňa tematiku európskych trendov s príspevkami zahraničných účastníkov, workshopy, koncerty, poznávanie hudobnej kultúry a histórie nášho regiónu. Súčasťou medzinárodného sympózia CCHS 2018 bude aj IV. konferencia doktorandov, ktorej cieľom je analyzovať aktuálne trendy teórie a praxe hudobnej edukácie, ktorá sa uskutoční dňa 24. 10. 2018.

Termín podujatia: 24. – 26. októbra 2018
Hlavný organizátor: Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela – oficiálna stránka
Spoluorganizátori: Mesto Banská Bystrica, Štátna vedecká knižnica – Literárne a hudobné múzeum, Hudobný fond, Hudobné centrum Bratislava, Národné osvetové centrum Bratislava, Hudobný odbor Matice slovenskej Martin, Stredoslovenské osvetové stredisko Banská Bystrica, Banskobystrický samosprávny kraj.

Miesto konania:
Štátna vedecká knižnica – Lazovná 9, Banská Bystrica
Miesto rokovania:
Štátna vedecká knižnica – spoločenská sála
Účastníci:
Domáci a zahraniční dirigenti, hudobní skladatelia, hudobní
pedagógovia, členovia zborov, učitelia hudobnej výchovy, študenti
učiteľských a umeleckých fakúlt, doktorandi, pracovníci kultúrnych
inštitúcií, priaznivci zborového spevu.
Nosná téma sympózia:
Kontexty európskeho zborového umenia, zborovej tvorby a vokálnej kultúry

XIII. sympózium sa bude konať v znamení Roku zborového spevu na Slovensku a 100. výročia vzniku ČSR
Tematické okruhy – sekcie
1/ Európske trendy a zborový spev v zahraničí
2/ Európska zborová tvorba a vokálna interpretácia
3/ Postavenie zborového umenia v hudobnej kultúre európskych národov
4/ Zborový spev a jeho miesto v hudobnej kultúre v Čechách a na Slovensku (dirigenti, repertoár, činnosť, organizácia, súťaže, ocenenia)
5/ Zborový spev národnostných menšín.
6/ Regionálna zborová tvorba
7/ Jubilujúci hudobní skladatelia, dirigenti a spevácke zbory
8/ Workshopy a sprievodné podujatia
9/ Teória a prax hudobnej edukácie (doktorandská konferencia)

Témy zahŕňajú oblasti: historické (osobnosti, zbory, jubileá, diela, tvorba), súčasné (v zmysle nových trendov a perspektív),
praktické (ateliéry, tvorivé dielne, koncerty). Sprievodné podujatia: workshopy, zborové ateliéry, Koncert zborovej tvorby, aula EF UMB, Tajovského ulica 10, 974 00 Banská Bystrica
Konferenčný poplatok
Pre aktívnych účastníkov 35,- €
Z materiálov prednesených na 13. medzinárodnom sympóziu bude vydaný zborník.
Obsahom poplatku bude: vložné, režijné náklady, monotematický zborník príspevkov zo sympózia. Pre pasívnych účastníkov je poplatok 15,- €.
Konferenčný poplatok uhraďte na číslo účtu: 7000095590/8180
IBAN: SK75 8180 0000 0070 0009 5590
SWIFT: SPSRSKBA VS: 107001 – do poznámky uveďte svoje meno !!!
(Pri prezentácii prineste aj doklad o úhrade vložného)
Uzávierka prihlášok je 30. septembra 2018. Po tomto termíne nebudú akceptované prihlášky uchádzačov o účasť na CANTUS CHORALIS SLOVACA 2018
Kontakt: doc. PaedDr. M. Kološtová, PhD. Katedra hudobnej kultúry PF UMB Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica [email protected]
Program:
24.10.2018 streda – IV. konferencia doktorandov
Garant – doc. PaedDr. Marián Janek, PhD. [email protected]
kontakt – PaedDr. Dagmar Strmeňová, PhD. [email protected]
25.10.2018 štvrtok – XIII. medzinárodné sympózium o zborovom speve – spol. sála ŠVK
CANTUS CHORALIS SLOVACA 2018 – rokovanie v sekciách
26.10.2018 piatok – CANTUS CHORALIS SLOVACA 2018 – rokovanie v sekciách
Garant – [email protected]
Sprievodné podujatie:
24.10.2018 Koncerty
25.10.2018 Koncerty
CANTUS CHORALIS SLOVACA 2018
13. medzinárodné sympózium o zborovom speve
UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI
ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI –
LITERÁRNE A HUDOBNÉ MÚZEUM

Pre bližšie informácie kliknite na: https://www.pdf.umb.sk/katedry/katedra-hudobnej-kultury/cantus-choralis-slovaca-2018/

Komentáre

komentárov

Zdieľajte tento príspevok, Vyberte si svoju platformu.