Zbierkový fond múzea je rozmanitý. Zahŕňa takmer 60 000 kusov zbierkových predmetov a dokumentov:

 • reálie (trojrozmerné predmety: klasické a ľudové hudobné nástroje, nástroje na ich výrobu, drobné osobné predmety spisovateľov, skladateľov a iných osobností, mobiliár a iné predmety),
 • zbierkové predmety archívnej povahy (autografy literárnych a hudobných diel, rukopisy rozličných autorov, osobné doklady, korešpondencia),
 • typografiky (vzácny fond starých tlačí z 15. – 19. storočia, historická knižnica osvietenského učenca a kňaza Samuela Kollára z Čerenčian, knihy a nototlače súčasných autorov),
 • drobné tlače (programy, bulletiny, plagáty k podujatiam, divadelným a hudobným vystúpeniam a pod.),
 • fóniky (magnetofónové nahrávky, gramoplatne, kompaktné platne, CD),
 • ekraniky (filmy, videofilmy, diapozitív),
 • výtvarné zbierky (obrazy, grafiky, plastiky, užité umenie),
 • scénografiky (návrhy scén a kostýmov, kostýmy, rekvizity, bábky a pod. so vzťahom k profesionálnemu i ochotníckemu činohernému, hudobnému a bábkovému divadlu, ako aj iným divadelným formám),
 • fotografie (osobností, telies, nehnuteľností, akcií a pod.),
 • kódy (mikrografy, mikrofiše, počítačové médiá a pod.),
 • videotéka