4. – 5. 6. 2019

Museologica literaria 2019-banner
Museologica literaria 2019-banner

Projekt Museologica literaria je zameraný na výskum  literárnych a hudobných pamiatok na interdisciplinárnej platforme združujúcej špecifické prístupy muzeológov, múzejníkov, archivárov, knihovníkov, literárnych vedcov, historikov, pamiatkarov, predstaviteľov samospráv.

Hlavnou aktivitou v rámci projektu je pravidelne organizovaná vedecká konferencia Museologica literaria, ktorej cieľom je odborná diskusia v oblasti postavenia umeleckých múzeí, zariadení, pamiatok a zbierok v spoločnosti a ich pôsobenia na spoločnosť prostredníctvom múzejnej dokumentácie a múzejnej komunikácie vo všetkých špecifických aspektoch jej konkretizácie v teoretickej a aplikovanej rovine.

Hlavnými témami vedeckej konferencie Museologica literaria 2019 sú teoretické a praxeologické pohľady a prístupy k problematike literárnych a hudobných pamiatok v historickom exkurze a k problematike špecifík zberateľstva a tvorby literárnych a hudobných zbierok.

Dôležitou súčasťou konferencie bude odborná diskusia k jednotlivým témam.

Zborník príspevkov z konferencie bude vydaný v roku 2020.

Garant vedeckej konferencie: doc. Michal Kováč Adamov, CSc. Organizačný výbor konferencie:  Mgr. Soňa Šváčová, PhD., PhDr. Daniel Hupko, PhD., PhDr. Viera Majchrovičová

Témy konferencie

I. blok

Kapitoly z histórie literárneho a hudobného múzejníctva

Tematické okruhy:

  1. Typológia pamiatok a možnosti ich ochrany 
  2. Budovanie siete múzeí, múzejných zariadení a fondov s umeleckým zameraním
  3. Vývoj literárnych a hudobných fondov – (nielen) inštitucionálny aspekt

II. blok

Zberateľstvo a tvorba literárnych a hudobných zbierok

Tematické okruhy:

  1. Predmet ako prameň poznania
  2. Základné princípy selekcie predmetov ako nositeľov muzeality
  3. Muzeálny predmet – autenticita a originalita verzus substitúcia

Organizačné náležitosti

Miesto konania vedeckej konferencie: Štátna vedecká knižnica, Lazovná 9, Banská Bystrica, Spoločenská sála ŠVK

Kontaktné údaje: Mgr. Soňa Šváčová, PhD., Štátna vedecká knižnica, Literárne a hudobné múzeum, Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica, [email protected], +421 918 899 014

                Termíny

Uzávierka prihlášok prednášateľov s anotáciami – 30. apríl 2019

Uzávierka prihlášok pre neprednášajúcich účastníkov – 20. máj 2019

Zverejnenie programu vedeckej konferencie – 20. máj 2019

Odoslanie príspevku do zborníka z konferencie – 30. september 2019

                Ďalšie informácie

Účastnícky poplatok 10,00 € bude neprednášajúcimi účastníkmi hradený pri prezentácii.

                Ubytovanie, cestovné a stravné si hradia účastníci sami.

                Čas vyhradený na prednášku je 15 minút.

                Prednášajúci majú k dispozícii techniku na prezentácie. Hlavným partnerom konferencie je Fond na podporu umenia.

Fond na podporu umenia

Prihláška na stiahnutie tu: Prihláška Museologica literaria 2019

Komentáre

komentárov